Reglement van Haptotherapie Baak Nijmegen

Reglement en betalingsvoorwaarden, Haptotherapie Baak Nijmegen:

reglement haptotherapie Baak Nijmegen

  • Aan het eind van de maand ontvangt u een nota via e-mail. Ik stel het op prijs als de betaling daarna z.s.m. gedaan wordt en uiterlijk binnen 2 weken voldaan is.
  • Richtlijn reglement NFG: “Bij niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de hulpverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt”. “Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.”
  • Bij te laat of niet afmelden kan de gereserveerde ruimte niet meer voor iemand anders gebruikt worden. Om deze reden dient bij verhindering van een
    ingeplande afspraak , deze uiterlijk 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Dit kan via de e-mail of telefonisch. Bij niet tijdige annulering zal een deel van de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden. (Haptotherapie: niet nagekomen consult 45 euro, te laat geannuleerd 25 euro.  Haptonomische begeleiding c.q. dagbesteding: niet nagekomen consult 35 euro, te laat geannuleerd 20 euro.)
  • De namens haptotherapie Baak Nijmegen afgezegde afspraken worden verzet naar een nader door de beide partijen te bepalen datum en tijdstip. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op vergoeding, korting of geldelijke compensatie.

Privacyreglement, Haptotherapie Baak Nijmegen.

Om de behandelingen zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, houdt de therapeut
een registratie bij van medische en administratieve gegevens. De therapeut is gebonden aan het beroepsgeheim. Er wordt zorgvuldig met persoonlijke gegevens omgegaan en
er mag alleen met persoonlijke toestemming gegevens aan derden worden verstrekt. Vastgelegde gegevens kunnen indien gewenst ingezien worden of na behandeling vernietigd worden. Standaard blijft het dossier volgens wettelijke verplichting 15 jaar behouden.

Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt c.q. ouder(s) en/of verzorgers.
Bij lichamelijke en ernstige psychische klachten, raadt praktijk Baak aan om eerst een arts of psycholoog te raadplegen.
De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de sessies als de periode daarna.
Praktijk Baak gaat ervan uit dat de cliënt de therapeut op de hoogte houdt van belangrijke ontwikkelingen in zijn/haar gezondheid en welzijn, zoverre dat van invloed kan zijn op het effect van de behandeling.

Haptotherapie is een vorm van complementaire zorg. Dit betekent letterlijk ‘aanvullende zorg’. Deze zorg komt niet in plaats van de gangbare medische zorg, maar voegt daar iets aan toe. Doel is bijdragen aan het herstel en welbevinden van de cliënt.
Mocht u ontevreden zijn over de behandeling of vragen hebben, dan hoor ik dat graag. We komen er dan samen wel uit. Als hulpverlener werk ik volgens de richtlijnen van de wkkgz. Zie voor de verdere klachtenprocedure de pagina van de nfg.

Neem contact op voor verdere informatie of een afspraak.

Onder het kopje AGV vindt u alle aanvullende informatie die voor u belangrijk kan zijn in het kader van privacy en gegevensbescherming.

Reminder tijdelijke richtlijnen i.v.m. preventie covid-19:

Maak het van te voren kenbaar als jij of 1 van jouw huisgenoten (milde) klachten ervaren, passend bij corona (neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts). In overleg besluiten we dan of de afspraak door kan gaan. Bij duidelijke klachten dient de afspraak afgezegd te worden of omgezet naar een video consult. Ik ga nog steeds soepel om met het afzeg beleid. Bij de afspraak-herinneringsmail zit een vragenlijst om een laatste check te doen betreffende de aanwezigheid van klachten. Ik ben verplicht dit te vragen voordat je naar de praktijk komt. Graag deze invullen.Wanneer ik of 1 van mijn huisgenoten klachten ervaar zal ik ook de behandeling afzeggen. Kom niet te vroeg naar de praktijk of wacht even buiten / in de auto. Ik zorg voor voldoende tijd tussen alle afspraken. Raak in de wachtruimte en behandelkamer zo min mogelijk aan. (tafels ed). Alles wordt tussentijds wel gereinigd. Neem zelf een groot badlaken en een kleine handdoek mee. Maak geen gebruik van de toilet in mens, tenzij echt nodig. Was handen volgens de instructies in de keuken en gebruik desinfectie. Raak de flesjes niet met je handen aan.Hoest en nies in je elleboog. Geef elkaar in de gang de ruimte.We geven elkaar geen hand en tijdens de afspraak hou ik daar waar mogelijk 1,5 meter afstand. ik werk wel weer met aanraking, maar bekijk daarbij steeds hoe dit op veilige wijze kan. Was ook na de sessie weer je handen en desinfecteer.

Disclaimer
Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat je besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak ga je akkoord met dit risico.

Mocht ik langdurig (langer dan 1 week buiten mijn vakantie om) niet bereikbaar zijn, zonder melding hiervan door mij, dan kunt u contact opnemen met mijn collega Beate Schellekens van Praktijk impulzz.

Home