reglement reiki, haptotherapie Baak Nijmegen

Kosten en reglement reiki van Praktijk Baak Nijmegen.

Reglement reiki:  De kosten van een enkele reiki behandeling zijn 80,-.
Een behandeling duurt  60 tot max. 75 minuten.
Reiki als onderdeel van psychosociale therapie kost 85,- euro.
De therapeute van praktijk Baak is aangesloten bij de beroepsvereniging NFG en koepelorganisatie RBCZ.
Voor de NFG staan professionaliteit en betrouwbaarheid voorop. NFG-zorgverleners zijn geschoold op minimaal HBO-niveau. NFG-registerleden krijgen een licentie die tweejaarlijks opnieuw moet worden aangevraagd. Zo blijft de kwaliteit van de zorg in ontwikkeling. Daarnaast is het registerlidmaatschap gekoppeld aan de NFG-beroepscode en het NFG-tuchtrecht. Een zogenaamd keurmerk van kwaliteit. Het Registratie en Tuchtrecht-Instituut (RTI) is een waarborg voor een juiste titelvoering, beroepsinhoud en taakafbakening.

De meeste verzekeringen bieden vanuit de aanvullende verzekering (deels) vergoeding. Raadpleeg uw eigen zorgverzekeraar voor de exacte vergoedingen. * (zie onder.)
Naast reiki-master is de therapeute van praktijk Baak bevoegd haptotherapeut en voldoet zij aan de wettelijke verplichting t.a.v. nascholing voor therapeuten.
Bij lichamelijke en ernstige psychische klachten, raadt praktijk Baak aan om eerst een arts of psycholoog te raadplegen.
De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de Reiki sessies als de periode daarna.
Praktijk Baak gaat ervan dat de cliënt de therapeut op de hoogte houdt van belangrijke ontwikkelingen in zijn/haar gezondheid en welzijn, zoverre dat van invloed kan zijn op het effect van de sessie.

Denkt u aan een grote badhanddoek om op te liggen en makkelijk zittende kleding?

Reglement reiki en betalingsvoorwaarden:

Aan het eind van de maand ontvangt u een nota via e-mail. Ik stel het op prijs als de betaling daarna z.s.m. gedaan wordt en uiterlijk binnen 2 weken voldaan is.
Richtlijn NFG: “Bij niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de hulpverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt”. “Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.”

Bij te laat of niet afmelden kan de gereserveerde ruimte niet meer voor iemand anders gebruikt worden. Om deze reden dient bij verhindering van een
ingeplande afspraak , deze uiterlijk 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Dit kan via de e-mail of telefonisch. Bij niet tijdige annulering zal een deel van de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden (niet nagekomen consult 30 tot 45 euro, te laat geannuleerd 20 tot 25 euro).

De namens praktijk Baak afgezegde afspraken worden verzet naar een nader door de beide partijen te bepalen datum en tijdstip. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op vergoeding, korting of geldelijke compensatie.

Privacyreglement reiki.

Om de behandelingen zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, houdt de therapeut
een registratie bij van medische en administratieve gegevens. De therapeut is gebonden aan het beroepsgeheim. Er wordt zorgvuldig met persoonlijke gegevens omgegaan en er mag alleen met persoonlijke toestemming gegevens aan derden worden verstrekt. Vastgelegde gegevens kunnen indien gewenst ingezien worden of na behandeling vernietigd worden. Standaard blijft het dossier volgens wettelijke verplichting 15 jaar behouden.  Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt c.q. ouder(s) en/of verzorgers.

Reiki is een vorm van complementaire zorg. Dit betekent letterlijk ‘aanvullende zorg’. Deze zorg komt niet in plaats van de gangbare medische zorg, maar voegt daar iets aan toe. Doel is bijdragen aan het herstel en welbevinden van de cliënt.

Tarief reiki behandeling:

Door uitbreiding in opleiding, is het nu mogelijk de behandelingen te declareren bij uw verzekering. De stappen die ik onderneem om mijn deskundigheid hoog te houden en te voldoen aan de eisen van de beroepsvereniging en de zorgverzekeraar, kosten veel geld. Ik ben genoodzaakt dit in het tarief te verrekenen.
Voor u heeft dit het grote voordeel dat u verzekerd bent van een zorgvuldige, goed opgeleide behandelaar, die juist weet in te schatten of behandeling m.b.v. reiki voor u geschikt is en/of andere behandeling aanvullend mogelijk of noodzakelijk is.
Ik neem graag de tijd voor u, een reikibehandeling vraagt daar ook om.
 U ontvangt een reiki- behandeling, aanvullende informatie t.a.v. uw hulpvraag en een persoonlijke uitwisseling/evaluatie t.a.v. de behandeling. 

Link naar vergoedingenoverzicht van de NFG: Neem altijd zelf contact op met uw verzekering voor de recente vergoedingen! De benodigde codes vindt u onder het logo op de site.

Onder het kopje AGV vindt u alle aanvullende informatie die voor u belangrijk kan zijn in het kader van privacy en gegevensbescherming.